Statutul FNSA

Actualizat în urma modificărilor aduse prin Hotărârea Adunării Generale din data de 21.12.2012 (fragmente)

Capitolul I
Denumirea. Personalitate Juridică. Sediul. Durata de funcţionare.

Art. 1. Denumire, personalitate juridică.

(1) FUNDAŢIA NAŢIONALA PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ, numită în continuare Fundaţie şi prescurtată FNSA, a fost înfiinţată prin voinţa de asociere liber exprimată a 21 membri fondatori, sub imperiul Legii nr.21/1924 este organizaţie română reprezentativă, cu personalitate juridică, independentă, nonguvernamentală, apolitică şi nonprofit. Ea îşi desfăşoară activitatea sub auspiciile Academiei Române.
(2) Fundaţia a dobândit personalitate juridică iniţial sub titulatura de Fundaţia Română pentru Ştiinţă prin înscrierea acesteia în registrul special ţinut la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ca urmare a rămânerii irevocabile a sentinţei civile nr. 299 / 26.02.1992, pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti în dosarul nr. 258 / PJ /1992. Ulterior, şi-a schimbat denumirea
în FUNDAŢIA NAŢIONALĂ PENTRU ŞTIINŢĂ ŞI ARTĂ ca urmare a ramânerii irevocabile a sentinţei civile nr.3 / 27.01.1998, pronunţată de Tribunalul Bucureşti-Secţia III Civilă în dosarul nr. 23 / PJ /1997.
(3) Începand cu data de 30 aprilie 2000, organizarea şi funcţionarea Fundaţiei este supusă prevederilor OG nr.26/2000.
(4) Prin Hotărârea de guvern nr. 663/29.04.2004 publicată în Monitorul Oficial nr.415/10.05.2004 s-a recunoscut Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă ca fiind Fundaţie de utilitate publică.

Art. 2. Sediul.

(1) Sediul central al FNSA se află în Bucureşti, Str. Dem. Dobrescu, nr. 11, sector 1. Orice schimbare de sediu urmează a fi stabilită în condiţiile legii prin hotarârea Consiliul Director şi va fi comunicată instanţelor judecătoreşti competente.
(2) Fundaţia îşi poate schimba sediul general, putând deţine, prin închiriere sau cu titlu de proprietate, şi alte sedii, fiecare dintre acestea având autoritate de reprezentare limitată, potrivit cu mandatul serviciului încredinţat.
(3) Fundaţia îşi desfăşoară activitatea, de regulă, pe întreg teritoriul României, putând însă organiza activităţi specifice şi pe teritoriul oricăror altor state în colaborare cu orice alte entităţi române sau străine.

Art. 3. Filiale şi reprezentanţe.

(1) Fundaţia poate înfiinţa filiale ca structuri teritoriale (regionale, zonale, locale ) sau orice alte organisme proprii adecvate promovării iniţiativelor, scopurilor şi obiectivelor sale pe întreg teritoriul României pe baza hotărârii consiliului director. De asemenea, fundaţia îşi poate deschide Fundaţia naţională pentru Ştiinţă şi artă 25 reprezentanţe externe sau poate conveni angajarea de reprezentanţi externi în condiţiile respectării legislaţiei româneşti sau internaţionale, după caz de asemenea în baza hotărârii consiliului director
(2) Filialele sunt entităţi cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice în condiţiile stabilite de fundaţie prin actul constitutiv al filialei. Ele pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama fundaţiei, numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director FNSA.
(3) Reprezentanţele Fundaţiei nu au personalitate juridică ele putând încheia acte juridice nu în nume propriu ci doar în numele fundaţiei numai pe baza hotărârii prealabile a consiliului director al FNSA.

Art.4. Durata de funcţionare

(1) Durata de funcţionare a FNSA este nedeterminată cu începere de la data obţinerii personalităţii juridice conform art.6 lit.e teza finală din OG nr.26/2000 (durată nelimitată)

Capitolul II
Scopul şi obiectivul Fundaţiei.

Art. 5. Scopul de bază.

Fundaţia are ca scop de bază promovarea şi sprijinirea activităţilor din domeniul ştiinţei şi artei.
Fundaţia îşi propune să fie un factor activ în societatea civilă, sprijinind procesul de integrare culturală europeană prin oferirea de soluţii practice în domeniul ştiinţei şi artei. Organizarea de dezbateri contribuie la sensibilizarea societăţii româneşti în legătură cu păstrarea şi dezvoltarea patrimoniului cultural naţional dar şi la identificarea de soluţii practice cu efect imediat.
Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă infiinţată sub auspiciile Academiei Române are de asemenea scopul de a încuraja şi stimula creaţia originală în toate domeniile culturii (cercetarea ştiinţifică şi creaţia artistică), de a sprijini tinerele talente şi de a le proteja pe cele consacrate.

Art. 6. Mijloace de acţiune.

Fundaţia îşi face cunoscute obiectul de activitate, preocupările imediate sau scopul de perspectivă (programele) prin editarea şi tipărirea de materiale informative şi publicaţii, prin emisiuni radio şi TV, prin centre de informare şi documentare, prin orice alte forme şi mijloace publicitare.

Art. 7. Afiliere europeană.

(1) Fundaţia este preocupată de integrarea sa în circuitul european prin afilieri sau prin promovarea unor iniţiative organizatorice proprii.

Art. 8. Parteneriat.

(1) Fundaţia îşi realizează scopul cu mijloace proprii sau prin asociere, în relaţii de parteneriat cu reprezentanţi ai autorităţilor publice centrale sau locale, cu instituţii, agenţi economici, asociaţii culturale şi ştiinţifice, persoane fizice sau juridice din România sau din afara ţării care pot contribui, sub o formă sau alta, la îndeplinirea scopului Fundaţiei.
(2) Programul FNSA prevede:
a) publicaţii,
b) dezbateri ştiinţifice,
c) colocvii internaţionale şi
d) participarea la proiectele de interes local,regional, naţional şi internaţional
e) acordarea de premii în domeniul ştiinţei şi artei

Art. 9. Obiectul de activitate.

(1) în vederea realizării scopului său de bază, fundaţia urmăreşte realizarea următoarelor obiective principale:
(a) organizarea de colocvii, seminarii ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
(b) gestionarea publicaţiilor pe care le va edita;
(c) programe de studii conjucturale;
(d) programe de relaţii;
(e) editarea de cărţi, reviste şi alte publicaţii ştiinţifice şi artistice în editura proprie sau în colaborare cu alte edituri acreditate în condiţiile legii;
(f) organizarea de conferinţe ale unor personalităţi din ţară şi străinătate;
(g) înfiinţarea de burse de specializare pentru cercetători, specialişti în domeniu şi studenţi, acordate de fundaţie. Bursele vor fi obţinute prin concurs pe baza unui regulament elaborat de Colegiul Director al FNSA;
(h) sprijinirea cercetării ştiinţifice fundamentale prin grant-uri competitive individuale sau de grup, deschise oricăriu solicitant; iniţierea de proiecte şi realizarea lor; participarea la proiecte oferite de instituţii ştiinţifice şi unanistice din ţară şi străinătate;
(i) consultanţă pentru concursuri educaţionale, activităţi de ordin ştiinţific sau artistic, organizate de instituţii publice, organizaţii neguvernamentale sau MASS-MEDIA.
(j) efectuarea de studii de analiză a activităţii ştiinţifice din ţară şi publicarea, anual, a rezultatelor acestei analize; sprijinirea proiectelor de cercetare prioritare.
(k) sprijinirea procesului de integrare culturală europeană şi oferirea de soluţii practice în domeniul ştiinţei şi artei.
(l) organizarea de activităţi economice nonprofit pentru asigurarea fondurilor necesare pentru desfăşurarea activităţii Fundaţiei.
(2) în spiritul statutului, Fundaţia desfăşoară şi alte activităţi bazate pe contracte economice, conform legislaţiei în vigoare. Fundaţia poate, astfel, înfiinţa unităţi de producţie, servicii comerciale, bancare sau de altă natură necesare scopului şi obiectului de activitate, păstrându-şi, însă, în toate împrejurările, caracterul de organizaţie nonprofit.
(3) Fundaţia îşi concepe şi îşi organizează programele practice, de aşa natură încât să joace rolul unui factor activ în viaţa ştiinţifică şi artistică şi, implicit, al societăţii civile, propunându-şi sensibilizarea societăţii româneşti în legătură cu dezvoltarea acestor domenii.

Capitolul III
Membrii Fundaţiei. Drepturi şi îndatoriri

Art. 10. Categorii de membri

(1) Fundaţia are urmatoarele categorii de membri: membrii fondatori; membrii asociaţi ; vicepreşedinţi de onoare
(2) Calitatea de membru fondator o au persoanele fizice care au semnat actul de constituire, persoanele care au fost cooptate prin votul membrilor fondatori iniţiali, precum şi persoanele fizice sau juridice care acceptă, în termen de 30 de zile de la primire, invitaţia primului Colegiu Director.
3) Sunt membri asociaţi, persoanele fizice sau juridice, române sau străine, care nu au semnat documentele de constituire ale fundaţiei, dar recunosc statutul acesteia şi se obligă să contribuie la sprijinirea programelor sale de iniţiative, a tuturor sau numai a unora dintre acestea, sau fac oferta altor contribuţii destinate fundaţiei, desfăşurării activităţii acesteia în bune condiţii.

Art. 11. Procedură şi condiţii

(1) Calitatea de membru fondator a persoanelor invitate de primul Consiliu Director se dobândeşte prin simp1a comp1etare şi semnare a cererii de adeziune ce însoţelte Invitaţia de aderare. Termenul de 30 de zile în care trebuie depusă cererea de aderare la sediul fundaţiei se calculează, de la data poştei, pe zile lucrătoare.
(2) Calitatea de membru asociat se dobândeşte în urma aprobării Cererii de adeziune de către Consiliu Director.
(3) În acordarea calităţii de membru, Fundaţia nu opune restricţii de vârstă, sex, profesie, confesiune religioasă sau naţionalitate, ci numai raţiuni conforme cu spiritul normelor statutare, fie de ordin economic, financiar, fie de ordinul moralei civice.

Art. 12. Drepturile membrilor FNSA

(1) Membrii Fundaţiei au dreptul: 
să facă parte din organele eligibile de conducere ale fundaţiei; 
să-şi susţină, în cadrul dezbaterilor organizate de fundaţie, argumentele pentru modificarea sau completarea documentelor constitutive; 
să solicite şi să obţină sprijin, potrivit surselor de care fundaţia dispune; 
să beneficieze de acces neîngrădit la sursele de informare şi documentare ale Fundaţiei, în orice privinţă.

Art. 13. Îndatoririle membrilor FNSA

(1) Membrii fundaţiei au următoarele îndatoriri: 
să-şi respecte întrutotul obligaţiile asumate faţă de fundaţie sau prin intermediul fundaţiei;
să nu intreprindă nicio acţiune care prin natura ei ar putea să afecteze interesele, scopurile sau imaginea publică a Fundaţiei.